Entomophagy หรือพฤติกรรมการกินแมลง คำใหม่ที่เราทุกคนควรเห็นเป็นสิ่งปกติ หมายถึงการที่มนุษย์กินแมลงเป็นอาหาร